Klachtenregeling

GESCHILLEN / KLACHTEN:

Artikel 1: Wat wordt verstaan onder een klacht

Indien een deelnemer aan een opleiding of training  of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer een klacht heeft over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven, kan men zich wenden tot de directie van het opleidingsinstituut.

Artikel 2: Indienen van een klacht

De klacht dient schriftelijk tot 2 weken na levering van de betreffende dienst te worden ingediend. Om de klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij om in ieder geval de volgende zaken op te nemen op te nemen: 

 • Uw naam, adres en woonplaats; 
 • De datum waarop u uw schrijven verstuurt;
 • De dienst die u bij BA&T Trainingen heeft afgenomen, waarop uw klacht betrekking heeft; 
 • De naam van de betrokken trainer, coach, adviseur; 
 • Een heldere omschrijving van uw klacht; 
 • Eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken 

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn u klacht te beoordelen. U kunt uw klacht sturen naarh.beens@ba-t.nl

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen 14 werkdagen.
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 3. Binnen ten hoogste zes weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen zes weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600,2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.
 3. De door de geschillencommissie gedane uitspraak is voor BA&T bindend, eventuele consequenties van de gedane uitspraak zullen door BA&T binnen 14 dagen worden afgehandeld

Artikel 5; Vertrouwelijkheid van de klacht

Klachten worden ten allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.
Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens twee jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard.