Algemene bepalingen

Algemene bepalingen 

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR HET VOLGEN VAN EEN PRAKTIJK OPLEIDING TOETSENBORDVAARDIGHEID VOLGENS HET TIENVINGERSYSTEEM BLIND.

 1. OMSCHRIJVING CURSUS
  De praktijkopleiding toetsenbordvaardigheid wordt gegeven volgens het tienvingersysteem blind. De cursus bestaat uit 10 mondelinge lessen van elk 90 minuten en aansluitend aan de cursus het examen. De lessen worden om de 14 dagen gegeven behoudens op erkende feestdagen, in vakantieperioden of ten gevolge van andere door overmacht dwingende omstandigheden, volgens het cursus rooster. Tot het cursuspakket behoren het leerboek, tas en inlogcode voor computerprogramma, welke bij aanvang of tijdens de cursus zullen worden verstrekt. Het leerboek wordt door volledige betaling van het lesgeld eigendom van de cursist. Tijdens de cursusduur ontvangt de cursist gratis in bruikleen een afgeplakt toetsenbord. Deze dient bij het examen weer in goede en werkende staat in de originele verpakking weer te worden ingeleverd. Bij schade of stukgaan door onjuist gebruik wordt er afhankelijk van de mate van de schade een bedrag in rekening gebracht.
 2. CONTROLE VAN DE RESULTATEN
  De ouder of voogd zal d.m.v. periodieke rapportjes op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van hun pupil.  De resultaten zijn ook online in het oefenprogramma Typewriter te volgen.
 3. EXAMEN EN DIPLOMA
  De cursist(e) heeft het recht na afloop van de cursus examen te doen, waarvoor geen extra kosten verschuldigd zijn. Voldoet de cursist(e) aan de voor het examen gestelde eisen, dan zal een diploma worden verstrekt. Het toekennen van het diploma zal uitsluitend worden gedaan indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Bij niet slagen tijdens het examen is er 1x een kosteloos herexamen mogelijk. Bij niet slagen ontvangt de cursist een Certificaat.
 4. BEËINDIGING DOOR OVERLIJDEN OF INVALIDITEIT
  Bij overlijden of tijdens de cursus ingetreden blijvende invaliditeit van de cursist(e) eindigt de overeenkomst en nog openstaande betalingstermijnen behoeven niet te worden betaald.
 5. ONDERBREKING CURSUS DOOR ZIEKTE OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
  Bij ziekte of bij bijzondere omstandigheden, waardoor geen normaal volgen van de cursus mogelijk is, kan de cursus worden onderbroken en op een later in overleg te bepalen moment weer worden hervat. Aanvragen tot onderbreking dienen altijd na telefonisch overleg schriftelijk/mail te worden verzonden aan BA&T te Genemuiden. Tijdens de onderbreking dienen de financiële verplichtingen normaal doorgang te vinden.
 6. DOOR OVERMACHT NIET DOOR KUNNEN GAAN VAN ÉÉN OF MEERDERE LESSEN.
  Wanneer bij overmacht door bijvoorbeeld: stroom- of internet storing waardoor de voor de cursus noodzakelijke apparatuur niet gebruikt kan worden; ziekte van de docent en er geen vervanger met minimaal dezelfde kennis beschikbaar is, of andere reden van niet door kunnen gaan van één of meerdere lessen.
Er wordt dan in overleg met de cursist(en) vervangende lessen ingepland op momenten dat de cursisten hierbij ook redelijker wijs aanwezig kunnen zijn, zodat het totaal aantal lessen waar de cursus uit bestaat gegeven zijn.
  Wanneer bij een epidemie/pandemie door de overheid het (tijdelijk) niet wordt toegestaan klassikale lessen te verzorgen, worden de op de data geplande klassikale lessen vervangen door online lessen met gebruikmaking van instructiefilmpjes en gesprek box.
 7. VERTROUWLIJKHEID
  Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. BA&T Computer Opleidingscentrum zal uw informatie niet delen met derden. We volgen de industriestandaards om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op nadat we de gegevens van u hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Zie ook ons Privacy Statement, zoals vermeld op onze website: www.ba-t.nl. De docenten van BA&T zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens over het bedrijf, de bedrijfsvoering en gegevens van klanten en de cursisten van de werkgever waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Dit is ook vastgelegd in hun arbeidsovereenkomst.

 8. OPZEGGING CURSUS
  De cursist(e) heeft het recht zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en les data de cursus te annuleren. Na deze 14 dagen kan de cursist(e) de overeenkomst ook annuleren. Na deze 14 dagen wordt er  €  35,-  per gevolgde les in rekening. Indien men 4 lessen heeft gevolgd of 4 les data zijn verstreken, vervalt het recht op terugvorderen van het lesgeld.  Alle in het bezit van de cursist(e) gestelde cursusmaterialen dienen bij de docent(e) te worden ingeleverd. Opzeggen kan uitsluitend na telefonisch overleg schriftelijk aan BA&T opleidingscentrum te Genemuiden.  
Wanneer de cursus na 14 dagen van de ontvangen factuur en les data wordt geannuleerd maar de eerste les heeft nog niet plaatsgevonden, wordt er € 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 9. INVORDERINGSKOSTEN
  Alle kosten van invordering van achterstallig lesgeld komen voor rekening van de cursist(e) of indien minderjarig zijn de kosten voor ouder(s)/verzorger(s), nadat deze door BA&T Opleidingscentrum hiervoor in gebreke is gesteld, middels een “laatste aanmaning”. Bovendien is BA&T Opleidingscentrum gerechtigd zijn na het verstrijken van de betalingstermijn aan wederpartij, voor de periode welke wederpartij niet aan zijn/haar plichten voldoet, een boete-rente van 1 % per maand over het totale nog uitstaande bedrag in rekening te brengen.
 10. TERMIJN TERUGBETALING CURSUSKOSTEN
  Indien er sprake is van het terugbetalen van (een deel) van reeds betaalde cursuskosten, wordt het terug te betalen bedrag binnen 5 werkdagen overgemaakt
 11. ADRESWIJZIGING
  De cursist(e) zal adres- en e-mailadres wijzigingen deze tenminste één week voor de verhuizing aan het instituut melden.
 12. COPYRIGHT
  Het copyright van het gebruikte lesmateriaal, zowel digitaal als op papier, als mede het gebruikte Software pakket “Typewriter is eigendom van BA&T.
 13. GARANTIE
  BA&T Opleidingscentrum garandeert de cursist(e), mits de lessen nagenoeg allemaal zijn bezocht en mits uit het Resultaten overzicht in Typewriter blijkt dat er voldoende huiswerk (tijd is besteed aan huiswerk maken) is gemaakt, bij onverhoopte afwijzing het recht voor het volgen van een nieuwe cursus. Op de examenkosten na is dit geheel gratis.
 14. MONDELINGE TOEZEGGINGEN
  Mondelinge toezeggingen zijn niet van kracht zonder schriftelijke bevestiging van de directie van BA&T Opleidingscentrum.
 15. DISCIPLINE (geldt alleen voor minderjarige cursisten)
  Cursisten die niet willen luisteren en daardoor anderen het volgen van de lessen onmogelijk maken, kunnen naar huis gestuurd worden en wordt er contact gezocht met ouder(s)/verzorger(s). Bij herhaling is de mogelijkheid aanwezig dat ze niet meer op de cursus worden toegelaten. U dient er rekening mee te houden dat er in deze gevallen geen geld wordt gerestitueerd.